torsdag 30 augusti 2012

De röster som hörs speglar de som inte hörs


Röster från nyliberalismens verklighet, är skriven och utformad i en ”gräv där du står” anda och det går även att placera den inom ramen för Oral history (muntlig historia) som har sina rötter i en vänsterakademisk tradition. Det är följaktligen både logiskt och riktigt att låta den postmarxistiska forskaren Chantal Mouffe vara en av de personer som intervjuas och det ger en intressant spännvidd och summering av bokens intentioner och innehåll. Perspektivet och utgångspunkten inom Oral history är att det ständigt pågår en kamp om tolkningsföreträdet i de offentliga rummen och de röster som hörs/talar är en spegling av de ohörda och tystade rösterna. Det går även att kategorisera Röster från nyliberalismens verklighet som ”rapportbok” och rapportböckernas praktik och syfte är att förmedla hur verkligheten ter sig för arbetarklassen. Boken är högaktuell och förhoppningsvis ska den fungera precis så medvetandegörande som andra rapportböcker och jag tänker då exempelvis på Sara Lidmans ”Gruva”.

Cecilia Persson recenserar Ingermar E.L Göransson nyutkomna bok De ohörda Röster från nyliberalismens verklighet i Tidningen Kulturen. Läs hela recensionen här